8.Permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai Tanah

Permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai Tanah

 

 

 

Penerangan ringkas

Kebenaran untuk memindah milik atau menggadai tanah perlu diperolehi daripada Pihak Berkuasa Negeri bagi hakmilik- hakmilik yang dikenakan 'sekatan kepentingan'.

 

Sekatan Kepentingan

Larangan ke atas pemilik tanah dari memindah milik atau menggadai tanah. 

                                                                                                                                               Seksyen 120 KTN

 

Borang diperlukan

 • Permohonan Kebenaran Pindahmilik (PTG 1/2001) 
 • Permohonan Kebenaran Menggadai Tanah (PTG 2/2001)

 

Cara memohon 

Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri atau Pejabat-Pejabat Tanah. 

Permohonan dikemukakan kepada :- 

 • Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar 
 • Pentadbir Tanah-Hakmilik Pejabat Tanah

 

Dokumen yang perlu disertakan

a) Kebenaran Pindahmilik di antara orang perseorangan.

 • Borang yang lengkap diisi. 
 • Sesalinan hakmilik. 
 • Sesalinan surat perjanjian jual beli (jika ada). 
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah. 
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik dan bakal penerima milik. 
 • Suratkuasa Wakil (Power Of Attorney) yang disahkan. 
 • Surat persetujuan daripada pihak-pihak yang berkepentingan 
 • Salinan sah bukti pertalian keluarga sekiranya pindahmilik adalah antara ibubapa kepada anak-anak, suami isteri, dan antara adik-beradik seperti berikut :- 
  i. Salinan sijil kelahiran 
  ii. Sijil nikah atau Sijil pendaftaran perkahwinan

b) Kebenaran Pindahmilik di antara orang perseorangan kepada Syarikat/Pertubuhan dan di antara sesama Syarikat/Pertubuhan.

 • Borang yang lengkap diisi. 
 • Sesalinan hakmilik. 
 • Sesalinan surat perjanjian jual beli (jika ada). 
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah. 
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik dan bakal penerima milik 
 • Sesalinan Undang-Undang Tubuh (Memorandum and Articles of Association) Syarikat/Pertubuhan tersebut yang membuktikan ianya layak memiliki tanah. 
 • Suratkuasa Wakil (Power of Attorney) yang disahkan. 
 • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat. 
 • Resolusi Lembaga Pengarah Syarikat atau Pertubuhan untuk membeli atau menjual tanah yang berkaitan. 
 • Borang 24 dan 49 Akta Syarikat 
 • Surat persetujuan daripada pihak-pihak yang berkepentingan

c) Kebenaran Menggadai kepada Bank / Institusi Kewangan / Syarikat /Perbendaharaan Malaysia.

 • Borang yang lengkap diisi. 
 • Sesalinan hakmilik. 
 • Sesalinan resit cukai tanah semasa yang disahkan oleh Pentadbir Tanah. 
 • Sesalinan kad pengenalan pemilik 
 • Sesalinan Undang-Undang Tubuh (Memorandum and Articles of Association) Syarikat / Pertubuhan. 
 • Suratkuasa Wakil (Power of Attorney) yang disahkan. 
 • Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat. 
 • Resolusi Lembaga Pengarah Syarikat atau Pertubuhan untuk membeli atau menjual tanah yang berkaitan. 
 • Borang 24 dan 49 Akta Syarikat

 

Bayaran permohonan

 • Kebenaran Pindahmilik - RM 70.00 
 • Kebenaran Menggadai - RM 70.00

 

Kuasa meluluskan permohonan kebenaran pindahmilik tanah

Perkara

Jenis Hakmilik

Kuasa Melulus

Pindahmilik daripada :

 • ibu bapa kepada anak dan sebaliknya
 • suami kepada isteri dan sebaliknya
 • antara adik-beradik seibu atau sebapa
 • individu Bumiputera kepada Bumiputera
 • Bukan Bumiputera kepada bukan Bumiputera
 • bukan ahli keluarga

 

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat Tanah

Pengarah Tanah dan Galian

 

Pentadbir Tanah

     

Selain dari yang tersebut di atas

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat Tanah

Menteri Besar

 

Kuasa meluluskan permohonan menggadai tanah

 

Perkara

Jenis Hakmilik

Kuasa Melulus

Hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan tidak boleh menggadai kecuali dengan kebenaran

Hakmilik Pendaftar

 

Hakmilik Pejabat Tanah

Pengarah Tanah dan Galian

 

Pentadbir Tanah

 

Semua permohonan perlu dikemukakan

 • Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak - HakmilikPendaftar 
 • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah

 

Peringatan

    a)  Sila semak permohonan anda berpandukan kepada senarai semakan yang terdapat di borang           berkenaan. 
    b)  Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses 
    c)  Tempoh kelulusan ialah satu tahun dari tarikh surat dikeluarkan. 
    d)  Rayuan boleh dipertimbangkan: 
             - Untuk lanjutan tempoh kelulusan dengan bayaran RM 50.00 satu Hakmilik. 
             - Bagi kelulusan yang telah luput boleh memohon semula dengan bayaran RM 50.00 satu                Hakmilik. 
    e)  Salinan sah surat kelulusan kebenaran pindahmilik/menggadai dikenakan bayaran RM 30.00           bagi satu salinan

Seksyen 97 & 100 KTN  

 

Print   Email

7.Permohonan Melepas Gadaian

Permohonan Melepas Gadaian

 

 

 

Penerangan ringkas 

Melepas gadaian ialah membebaskan kepentingan pemegang gadaian di atas hakmilik berkenaan. 

 

Borang yang digunakan

Borang 16N . 

                                                                                                                                              Seksyen 278 KTN

 

Cara mengisi borang 16N 

Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-

 • Majistret 
 • Pengarah Tanah dan Galian 
 • Pendaftar Hakmilik 
 • Pentadbir Tanah 
 • Peguambela dan Peguam Cara. 
 • Penyaksi Awam (Notary Public).

                                                                                                                    Seksyen 211, 436 dan 436A KTN

 

Tindakan selepas menyempurnakan borang 16N 

Melekatkan setem hasil RM 10/- di atas Borang 16N dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem. 

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan:-

 • Borang 16N yang lengkap. 
 • Resit Cukai Tanah semasa. 
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian / sambungan bersama surat akuan hakmilik hilang. 
 • Satu set pendua gadaian. 
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan. 
 • Borang DS 01 (Borang Penyerahan Dokumen) 
 • Bayaran yang ditetapkan kecuali melepas gadaian daripada Perbendaharaan Malaysia.

 

Proses melepas gadaian selesai

Melepas gadaian selesai apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan.

 

Bayaran

Pembelian Borang 16N

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 16N

RM 5 satu penyaksian

Bayaran pendaftaran untuk melepas gadaian

RM 60 satu suratkuasa

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil Baru 

Suratkuasa Wakil DaftarRM 100 satu suratkuasa 

RM 50 satu suratkuasa

Bayaran pendaftaran lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

Digandakan mengikut bayaran Borang 16N setiap 3 bulan, tertakluk kepada maksima 5 kali ganda

 

Kuasa Melulus

Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.

 

Contoh borang dan dokumen

 • Borang 16N 
 • Borang DS 01

Seksyen 97 & 100 KTN

 

Print   Email

6.Permohonan Kaveat Persendirian

Permohonan Kaveat Persendirian

 

 

 

Penerangan ringkas

Kaveat Persendirian bertujuan untuk menyekat atau menghalang mana-mana tanah daripada sebarang urusniaga.

 

Borang yang digunakan

Permohonan memasukkan Kaveat Persendirian hendaklah menggunakan borang 19B yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah. 

                                                                                                                                               Seksyen 323 KTN

 

Cara mengisi borang 19B

 • Segala maklumat dalam Borang 19B boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas. 
 • Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :- 
       - Majistret 
       - Pengarah Tanah dan Galian 
       - Pendaftar Hakmilik 
       - Pentadbir Tanah 
       - Peguambela dan Peguam Cara. 
       - Penyaksi Awam (Notary Public). 
 • Kaveat bagi hakmilik Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu mesti diakusaksi oleh Pentadbir Tanah. 
 • Alasan-alasan kemasukan kaveat hendaklah dicatatkan di para 2 borang 19B. 
 • Sertakan surat akuan yang diakusaksi oleh Majistret/ Pesuruhjaya Sumpah.

 

Tindakan selepas menyempurnakan borang 19B

Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan.

 • Borang 19B yang lengkap 
 • Surat akuan yang lengkap 
 • Surat perjanjian jika perlu 
 • Bayaran yang ditetapkan

 

Proses kaveat persendirian berkuatkuasa

Kaveat persendirian berkuatkuasa apabila didaftarkan

 

Bayaran

 Pembelian Borang 19B

 RM 3 satu set

 Penyaksian Borang 19B

 RM 5 satu penyaksian

 Pendaftaran Kaveat

 RM 150 satu Hakmilik

 Pendaftaran : 

 Suratkuasa Wakil Daftar RM 50 satu suratkuasa

 

Kuasa Melulus

 • Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik. 
 • Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah.

 

Peringatan

 • Had umur pengkaveat mestilah 18 tahun ke atas. 
 • Tempoh kaveat berkuatkuasa selama 6 tahun.

 

Contoh borang dan dokumen

Borang 19B

 

Print   Email

Visiting Herbarium University Malaya and Universiti Putra Malaysia

Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)

 

 

 

Penerangan ringkas

• Hakmilik strata ialah hakmilik yang dikeluarkan kepada petak-petak dalam bangunan berbilang tingkat seperti rumah pangsa, pangsapuri, kondominium, kompleks komersial, kompleks serbaguna dan lain-lain. 

• Hakmilik strata juga dikeluarkan bagi mana-mana tanah yang dipecah bahagikan kepada petak-petak tanah yang dipegang di bawah lot yang sama seperti rumah-rumah banglo, berkembar atau teres dalam skim komuniti berpagar. 

• Tuan tanah diwajibkan membuat permohonan hakmilik strata dalam tempoh yang ditetapkan JIKA beliau telah menjual mana-mana petak dalam bangunan berbilang tingkat yang didirikan. Tempoh yang dimaksudkan adalah: 

6 bulan dari tarikh perjanjian jualbeli pertama atau 6 bulan dari tarikh Certificate of Completion and Compliance (CCC) dikeluarkan mengikut mana yang terkemudian. 

 

Tatacara Permohonan

(i) Tatacara Permohonan Untuk Mendapatkan Hakmilik Strata 

1. Permohonan untuk mendapatkan hakmilik strata bagi bangunan atau bangunan dan tanah yang dibina dalam satu lot yang sama hendaklah menggunakan BORANG 1 ; dan 

2. Permohonan untuk mendapatkan hakmilik strata bagi mana-mana tanah untuk dipecah bahagi kepada dua bangunan atau lebih yang dipegang di bawah satu lot yang sama hendaklah menggunakan BORANG 1A. 

3. Tatacara permohonan adalah seperti berikut: 

• BORANG 1 
     senarai semak 
     borang maklumat tambahan 

• BORANG 1A 
     senarai semak 
     borang maklumat tambahan 


4. Bayaran yang dikenakan: 
     a)Pembelian Borang 1 dan Borang 1A - Percuma 
     b)Bayaran proses permohonan - RM10.00 sepetak dengan kadar Minima RM450.00 
     c)Bayaran deraf pelan dan pendaftaran hakmilik - RM 40.00 satu hakmilik 


5. Bagi menentukan Nilai Unit Syer dalam skim strata formula pengiraan ini boleh digunakan untuk menentukan nilai unit syer bagi setiap petak dan petak sementara dalam skim strata. Nilai yang hendak diperuntukkan adalah berdasarkan keluasan petak atau harga jualan bagi sepetak. 
     Panduan menentukan nilai unit syer 


6. Jika pemilik tanah gagal membuat permohonan untuk mendapatkan hakmilik strata adalah melakukan perlanggaran Seksyen 8 (7) Akta Hakmilik Strata 1985 dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM10,000.00 tetapi tidak lebih daripada RM100,000.00 dan didenda selanjutnya tidak kurang daripada RM100.00 tetapi tidak lebih daripada RM1,000.00 bagi setiap hari kesalahan it uterus berlaku. 

(ii) Tatacara Permohonan Untuk Mengkelaskan Bangunan Sebagai Bangunan Kos Rendah 

1. Mana-mana bangunan di bawah skim kos rendah hendaklah mengkelaskan bangunan tersebut sebagai Bangunan Kos Rendah seperti mana kehendak Seksyen 10B Akta Hakmilik Strata dengan menggunakan JADUAL VII Kaedah 10 (1) Kaedah-kaedah Hakmilik Strata 1988. Permohonan ini diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 

2. Satu Sijil Perakuan Bangunan Kos Rendah akan dikeluarkan di bawah Jadual VIII Kaedah 10(2) Kaedah-kaedah Hakmilik Strata 1988. 

3. Tatacara permohonan adalah seperti berikut: 

• JADUAL VII Kaedah 10(1) 
     senarai semak 
     borang maklumat syarikat 

• JADUAL VIII Kaedah 10(2) 
     -contoh JADUAL VIII Kaedah 10(2) 
     (sijil Perakuan Bangunan Kos Rendah) 


4. Bayaran yang dikenakan: 
     a)Pembelian Borang Permohonan - Percuma 
     JADUAL VII Kaedah 10(1) 
     b)Bayaran proses permohonan - RM10.00 
     c)Penyediaan Sijil Perakuan Bangunan - RM 3.00 satu Kos Rendah 
     [JADUAL VIII Kaedah 10(2)] 


(iii) Tatacara Permohonan Untuk Mendapatkan Permit Menggunakan Ruang Udara 

1. Jika terdapat binaan yang mengunjur keluar daripada sempadan lot di mana binaan ini terletak di atas tanah kerajaan atau tanah rizab seperti cucur atap (eave), kajang (awning) dan langkan (balcony), pemohon dikehendaki mengemukakan permohonan untuk mendapatkan permit menggunakan ruang udara di bawah Seksyen 75A Kanun Tanah Negara. 

2. Tatacara permohonan adalah seperti berikut: 

  • BORANG PERMOHONAN:- 
     -senarai semak 
     -borang maklumat tambahan 
     -contoh Borang BORANG PERMOHONAN PERMTI RUANG UDARA 3. Bayaran yang dikenakan: 

     a)Pembelian BORANG PERMOHONAN - Percuma 
     b)Bayaran proses permohonan - RM 70.00 
     c)Bayaran permit Borang 4D - RM 10.00 bagi setiap permit setahun(tempoh permit adalah 21 tahun)

 

Print   Email

5S Visit to MaCGDI

Permohonan Pindahmilik Tanah

 

 

 

Penerangan ringkas

Pindahmilik tanah ialah memindahkan hak pemilikan tanah dari pemilik semasa kepada pemilik baru sama ada melalui pemberian kasih sayang, jual beli tanah atau Perintah Mahkamah.

 

Borang yang digunakan

Permohonan pindahmilik tanah hendaklah menggunakan Borang 14A yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah. 

                                                                                                                                             Seksyen 215 KTN

 

Permohonan pindahmilik jika ada sekatan kepentingan

Perlu mendapatkan kebenaran pindahmilik daripada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). 

Permohonan dikemukakan kepada :

 • Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar 
 • Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah

 

Permohonan pindahmilik kepada bukan warganegara

Perlu mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri(PBN) kecuali tanah kategori industri. 

                                                                                                                                            Seksyen 433BKTN

 

Cara mengisi borang 14A 

Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. 

Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-

 • Majistret 
 • Pengarah Tanah dan Galian 
 • Pendaftar Hakmilik 
 • Pentadbir Tanah 
 • Peguambela dan Peguam Cara. 
 • Penyaksi Awam (Notary Public).


Bagi permohonan pindahmilik tanah Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu Borang 14A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah. 

                                                                                                                     Seksyen 211, 436 & 436A KTN

 

Tindakan selepas menyempurnakan borang 14A

i.   Melekatkan setem hasil RM 10/- di atas Borang 14A dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti      Setem 

ii.  Membuat bayaran cukai setem di Pejabat Pemungut Duti Setem 

iii. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah    dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan

 • Borang 14A yang lengkap. 
 • Resit Cukai Tanah semasa. 
 • Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian bersama surat akuan hakmilik hilang. 
 • Surat kebenaran PBN jika berkaitan 
 • Surat Kebenaran Pemegang Kaveat/ Pemegang gadaian jika berkaitan 
 • Suratkuasa Wakil jika berkaitan 
 • Borang DS.01 ( Borang Penyerahan Dokumen) 
 • Borang DS.05 ( Borang Butir-butir Pembeli dan Penerima) 
 • Borang Taksiran Duti Setem (PDS 14- 1(Pin.9/99) 
 • Perintah Mahkamah jika berkaitan. 
 • Sesalinan Undang-undang Tubuh (Syarikat/Pertubuhan). 
 • Bayaran-bayaran yang ditetapkan.

 

Penyerahan hakmilik(geran) dikembalikan

Penyerah akan dimaklumkan setelah nama pemilik baru didaftarkan di dalam hakmilik berkaitan.

 

Bayaran

Pembelian Borang 14A

RM 3 satu set

Penyaksian Borang 14A

RM 5 satu penyaksian

Pendaftaran : 

Suratkuasa Wakil Baru 

Suratkuasa Wakil Daftar RM 100 satu suratkuasa 

RM 50 satu suratkuasa

Bayaran pendaftaran Lewat selepas 3 bulan dari tarikh penyaksian

Diganda mengikut bayaran pendaftaran Borang 14A tertakluk kepada maksima 5 kali ganda


Bayaran pendaftaran untuk pindahmilik tanah adalah seperti kadar yang ditetapkan dalam jadual di bawah:- 

JUMLAH NILAIAN (RM)

KADAR

0-30,000

50

30,001-50,000

80

50,001-100,000

150

100,001-150,000

250

150,001-200,000

300

200,001-250,000

350

250,001-300,000

400

300,001-500,000

0.15%

500,001 ke atas

0.20%

Bayaran Tambahan Kepada Bukan Warganegara Malaysia ( 1 Hakmilik )

5,000

 

Kuasa Melulus

Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri. 

Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan.

 

Peringatan

Had umur penerima pindahmilik mestilah 18 tahun ke atas. 

                                                                                                                                              Seksyen 43 KTN


Bagi tanah pertanian bahagian yang hendak di pindahmilik mestilah tidak kurang daripada 1 ekar(0.404686 hektar), atau kurang daripada 1 ekar (0.404686 hektar) jika dari bahagian yang tidak dipecahkan. 

                                                                                                                                        Seksyen 205(3) KTN

 

Contoh Borang dan dokumen

 • Borang 14A 
 • Resit Cukai Tanah Semasa 
 • Borang DS.01 
 • Borang DS.05

Seksyen 97 & 100 KTN 

 

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.